Mikhail Timofeyevich Kalashnikov 10 November…

Mikhail Timofeyevich Kalashnikov 10 November…

Mikhail Timofeyevich Kalashnikov 10 November 1919 – 23 December 2013
Color by “Olga”
https://t.co/DisYH7KZUs https://t.co/AyexMWPcDZ

related posts